Create Environment

All the resources required to begin this lab have already been provisioned and set up for you. If running in your own account, use this CloudFormation template

Or download below and deploy to CloudFormation:

The following diagram depicts the resources that were deployed in your AWS account.

Diagram

Contents

Create a new Keypair

If you already have a Keypair in your account, you can skip this step.

 1. Trước tiên, cần tạo một Keypair cho các máy ảo trong bài thực hành. Truy cập EC2 console, chọn Keypairs
 2. Chọn Create key pair Keypair
 3. Nhập tên keypair KPforDevAxInstances, chọn định dạng tập tin pem và chọn Create key pair Keypair
 4. Một cửa sổ xuất hiện để chọn nơi lưu trữ tập tin keypair. Bạn cần lưu trữ keypair này để truy cập vào máy ảo EC2 trong các bước sau

Deploy CloudFormation Template

Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ sử dụng CloudFormation template đã cung cấp và cài đặt sẵn các tài nguyên cần thiết.

 1. Truy cập AWS CloudFormation CloudFormation
 2. Chọn Create stack, chọn With new resources (standard) CloudFormation
 3. Tại mục Prerequisite - Prepare template chọn Template is ready
 4. Tại mục Template source, chọn Upload a template file, nhấp chọn Choose file và trỏ tới file template đã tải xuống. Chọn Next CloudFormation
 5. Nhập tên stack tại mục Stack name (VD: DevAx-M2M-M5)
 6. Chọn keypair KPforDevAxInstances cho mục EEKeyPair và chọn Next CloudFormation
 7. Chọn Next tại trang Configure stack options CloudFormation
 8. Chọn Create stack CloudFormation
 9. Chúng ta cần chờ một vài phút để các tài nguyên được khởi tạo và cấu hình.