RDS

RDS

Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (Amazon RDS) giúp dễ dàng thiết lập, vận hành và mở rộng quy mô cơ sở dữ liệu quan hệ trên đám mây. Nó cung cấp khả năng tiết kiệm chi phí và có thể thay đổi kích thước trong khi tự động hóa các tác vụ quản trị tốn thời gian như cung cấp phần cứng, thiết lập cơ sở dữ liệu, vá lỗi và sao lưu.

  1. Truy cập bảng điều khiển RDS
  2. Chọn Database
  3. Bạn sẽ thấy một database mới được tạo, chọn vào database này
  4. Database được tạo đã được cấu hình với các dịch vụ VPC, Security Groups,…

RDS